قوانین و مقررات

بیمه مسافرت خارجی

مسافرین سفرهای خارجی در طول سفر در معرض خطرات و حوادث مختلفی قرار دارند.حوادثی که در صورت بروز با توجه به شرایط خاص خارج از کشور می تواند موجب هزینه های سنگین و دردسرهای زیادی شوند از این رو بیمه مسافرت به خارج از کشور با مزایای ذیل پیش بینی گردیده است:

پرداخت هزینه های درمان ، جراحی و دارویی ناشی از حوادث یا بیماریهای که در طول مدت مسافرت بروز می نماید تا سقف ۵۰/۰۰۰ یورو
پرداخت هزینه فوریتهای دندانپزشکی طبق شرایط بیمه نامه
پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمار به ایران تحت نظارت پزشکی
پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی طبق شرایط بیمه نامه
راهنمایی و کمک رسانی به هنگام سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی
بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت یا بستری سرپرست
بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مسافرت
پرداخت هزینه های عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان
استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار چنانچه بارکنترل شده مسافر تا ۱۲ ساعت به بیمه شده تحویل نگردد، هزینه خریدهای اضطراری و در صورتیکه این تاخیر به بیش از ۴۸ ساعت منجر شود حداکثر تا سقف مندرج در بیمه نامه

جهت استعلام قیمت
تماس بگیرید
محصولات مرتبط

مسافرین سفرهای خارجی در طول سفر در معرض خطرات و حوادث مختلفی قرار دارند.حوادثی که در صورت بروز با توجه به شرایط خاص خارج از کشور می تواند موجب هزینه های سنگین و دردسرهای زیادی شوند از این رو بیمه مسافرت به خارج از کشور با مزایای ذیل پیش بینی گردیده است:

پرداخت هزینه های درمان ، جراحی و دارویی ناشی از حوادث یا بیماریهای که در طول مدت مسافرت بروز می نماید تا سقف ۵۰/۰۰۰ یورو
پرداخت هزینه فوریتهای دندانپزشکی طبق شرایط بیمه نامه
پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمار به ایران تحت نظارت پزشکی
پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی طبق شرایط بیمه نامه
راهنمایی و کمک رسانی به هنگام سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی
بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت یا بستری سرپرست
بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مسافرت
پرداخت هزینه های عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان
استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار چنانچه بارکنترل شده مسافر تا ۱۲ ساعت به بیمه شده تحویل نگردد، هزینه خریدهای اضطراری و در صورتیکه این تاخیر به بیش از ۴۸ ساعت منجر شود حداکثر تا سقف مندرج در بیمه نامه

تماس: خیابان عفیف آباد، روبروی کوچه 3، بیمه رازی، نمایندگی محمدعلی احمدی 07136268854 09020117937

No reviews yet.